สินค้าหมด

2,000 BAHT

Size: Approx. H20cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10486' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11602,16919,17160,23782,12178,16657,20095,14264,11976,23520,12378,19914,16939,14303,19898,20171,19286,21318 Array ( [0] => 11602 [1] => 16919 [2] => 17160 [3] => 23782 [4] => 12178 [5] => 16657 [6] => 20095 [7] => 14264 [8] => 11976 [9] => 23520 [10] => 12378 [11] => 19914 [12] => 16939 [13] => 14303 [14] => 19898 [15] => 20171 [16] => 19286 [17] => 21318 )