สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart

Origin: DC Universe
Company: Bandai (Manufacturer)
Height: approx 150mm.

q select pid from dex_product where pid<>'10480' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21890,23524,21765,21764,21892,21893,21766,13757,11287,23544,17673,21763,9669,23561,16316,11490,21891,11332 Array ( [0] => 21890 [1] => 23524 [2] => 21765 [3] => 21764 [4] => 21892 [5] => 21893 [6] => 21766 [7] => 13757 [8] => 11287 [9] => 23544 [10] => 17673 [11] => 21763 [12] => 9669 [13] => 23561 [14] => 16316 [15] => 11490 [16] => 21891 [17] => 11332 )