สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart

Origin: DC Universe
Company: Bandai (Manufacturer)
Height: approx 150mm.

q select pid from dex_product where pid<>'10480' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11287,21766,19615,23524,23561,21763,16316,21892,23478,17673,11332,23544,9669,8507,21765,11490,21893,21891 Array ( [0] => 11287 [1] => 21766 [2] => 19615 [3] => 23524 [4] => 23561 [5] => 21763 [6] => 16316 [7] => 21892 [8] => 23478 [9] => 17673 [10] => 11332 [11] => 23544 [12] => 9669 [13] => 8507 [14] => 21765 [15] => 11490 [16] => 21893 [17] => 21891 )