พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features "Citrus" TV anime series ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'10448' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10551,10778,6828,3824,14339,23939,21530,22591,11962,22066,18602,10163,5403,21336,6188,20505,6799,2905 Array ( [0] => 10551 [1] => 10778 [2] => 6828 [3] => 3824 [4] => 14339 [5] => 23939 [6] => 21530 [7] => 22591 [8] => 11962 [9] => 22066 [10] => 18602 [11] => 10163 [12] => 5403 [13] => 21336 [14] => 6188 [15] => 20505 [16] => 6799 [17] => 2905 )