สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 18 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10437' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16968,20383,13092,18162,10536,13889,1847,16600,13862,8991,16321,122,8,18328,16320,336,5107,2224 Array ( [0] => 16968 [1] => 20383 [2] => 13092 [3] => 18162 [4] => 10536 [5] => 13889 [6] => 1847 [7] => 16600 [8] => 13862 [9] => 8991 [10] => 16321 [11] => 122 [12] => 8 [13] => 18328 [14] => 16320 [15] => 336 [16] => 5107 [17] => 2224 )