สินค้าหมด

160 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10398' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10644,8336,7529,8384,10386,21186,8446,12302,15202,10565,9507,17656,20611,6084,10410,15612,5571,15615 Array ( [0] => 10644 [1] => 8336 [2] => 7529 [3] => 8384 [4] => 10386 [5] => 21186 [6] => 8446 [7] => 12302 [8] => 15202 [9] => 10565 [10] => 9507 [11] => 17656 [12] => 20611 [13] => 6084 [14] => 10410 [15] => 15612 [16] => 5571 [17] => 15615 )