สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10381' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11924,16042,12599,13487,21220,3987,13491,20880,1203,15503,23946,3346,21520,3364,18196,21521,3567,8912 Array ( [0] => 11924 [1] => 16042 [2] => 12599 [3] => 13487 [4] => 21220 [5] => 3987 [6] => 13491 [7] => 20880 [8] => 1203 [9] => 15503 [10] => 23946 [11] => 3346 [12] => 21520 [13] => 3364 [14] => 18196 [15] => 21521 [16] => 3567 [17] => 8912 )