สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10381' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21220,22476,3364,3428,11409,23548,3181,8411,22483,6161,8098,21212,13488,15502,15505,23431,3982,12592 Array ( [0] => 21220 [1] => 22476 [2] => 3364 [3] => 3428 [4] => 11409 [5] => 23548 [6] => 3181 [7] => 8411 [8] => 22483 [9] => 6161 [10] => 8098 [11] => 21212 [12] => 13488 [13] => 15502 [14] => 15505 [15] => 23431 [16] => 3982 [17] => 12592 )