สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10267' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2769,1231,4731,4934,23079,1233,5448,4055,6708,600,1287,1972,1264,3669,1281,2773,10261,4057 Array ( [0] => 2769 [1] => 1231 [2] => 4731 [3] => 4934 [4] => 23079 [5] => 1233 [6] => 5448 [7] => 4055 [8] => 6708 [9] => 600 [10] => 1287 [11] => 1972 [12] => 1264 [13] => 3669 [14] => 1281 [15] => 2773 [16] => 10261 [17] => 4057 )