สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10093' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,333,19821,138,9579,544,13880,15626,4686,20981,13950,16190,11914,5121,13909,18904,8877,19819,13896 Array ( [0] => 333 [1] => 19821 [2] => 138 [3] => 9579 [4] => 544 [5] => 13880 [6] => 15626 [7] => 4686 [8] => 20981 [9] => 13950 [10] => 16190 [11] => 11914 [12] => 5121 [13] => 13909 [14] => 18904 [15] => 8877 [16] => 19819 [17] => 13896 )