สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10092' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10423,20397,4391,5955,9830,21007,9981,20559,21581,9502,6,1816,21253,9581,8772,18301,86,21260 Array ( [0] => 10423 [1] => 20397 [2] => 4391 [3] => 5955 [4] => 9830 [5] => 21007 [6] => 9981 [7] => 20559 [8] => 21581 [9] => 9502 [10] => 6 [11] => 1816 [12] => 21253 [13] => 9581 [14] => 8772 [15] => 18301 [16] => 86 [17] => 21260 )