สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19894,19893,12385,14305,13799,19895,15288,21315,14299,16934,19277,22089,11998,12078,20097,11232,19896,12785 Array ( [0] => 19894 [1] => 19893 [2] => 12385 [3] => 14305 [4] => 13799 [5] => 19895 [6] => 15288 [7] => 21315 [8] => 14299 [9] => 16934 [10] => 19277 [11] => 22089 [12] => 11998 [13] => 12078 [14] => 20097 [15] => 11232 [16] => 19896 [17] => 12785 )