สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16656,12387,16449,16918,11249,14943,16654,19927,22769,14275,5463,16643,14481,23322,19276,11749,21345,22785 Array ( [0] => 16656 [1] => 12387 [2] => 16449 [3] => 16918 [4] => 11249 [5] => 14943 [6] => 16654 [7] => 19927 [8] => 22769 [9] => 14275 [10] => 5463 [11] => 16643 [12] => 14481 [13] => 23322 [14] => 19276 [15] => 11749 [16] => 21345 [17] => 22785 )