สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19274,15275,19892,14294,21352,15256,12366,15250,16934,10792,1733,17159,19938,13795,19932,16647,11249,10354 Array ( [0] => 19274 [1] => 15275 [2] => 19892 [3] => 14294 [4] => 21352 [5] => 15256 [6] => 12366 [7] => 15250 [8] => 16934 [9] => 10792 [10] => 1733 [11] => 17159 [12] => 19938 [13] => 13795 [14] => 19932 [15] => 16647 [16] => 11249 [17] => 10354 )