สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24606,15293,19938,19910,22375,12785,16935,15283,15229,18148,15287,13664,19905,11961,11337,12370,19279,24630 Array ( [0] => 24606 [1] => 15293 [2] => 19938 [3] => 19910 [4] => 22375 [5] => 12785 [6] => 16935 [7] => 15283 [8] => 15229 [9] => 18148 [10] => 15287 [11] => 13664 [12] => 19905 [13] => 11961 [14] => 11337 [15] => 12370 [16] => 19279 [17] => 24630 )