สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10764,21320,19923,11138,16923,23321,11602,19908,14274,12367,5606,14278,14285,21318,5463,14295,14293,5888 Array ( [0] => 10764 [1] => 21320 [2] => 19923 [3] => 11138 [4] => 16923 [5] => 23321 [6] => 11602 [7] => 19908 [8] => 14274 [9] => 12367 [10] => 5606 [11] => 14278 [12] => 14285 [13] => 21318 [14] => 5463 [15] => 14295 [16] => 14293 [17] => 5888 )