สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11137,19917,16934,16648,22149,11407,10354,12372,16947,15231,19279,14950,15255,11353,14263,19909,7842,16918 Array ( [0] => 11137 [1] => 19917 [2] => 16934 [3] => 16648 [4] => 22149 [5] => 11407 [6] => 10354 [7] => 12372 [8] => 16947 [9] => 15231 [10] => 19279 [11] => 14950 [12] => 15255 [13] => 11353 [14] => 14263 [15] => 19909 [16] => 7842 [17] => 16918 )