สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16950,14343,10895,14276,14284,21318,14340,20503,19901,16942,16948,16929,15292,19916,16640,21258,15251,22354 Array ( [0] => 16950 [1] => 14343 [2] => 10895 [3] => 14276 [4] => 14284 [5] => 21318 [6] => 14340 [7] => 20503 [8] => 19901 [9] => 16942 [10] => 16948 [11] => 16929 [12] => 15292 [13] => 19916 [14] => 16640 [15] => 21258 [16] => 15251 [17] => 22354 )