สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10087' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15283,16917,16912,20205,19279,20171,19901,19278,15271,9924,19917,18488,21255,15849,14285,14273,15269,211 Array ( [0] => 15283 [1] => 16917 [2] => 16912 [3] => 20205 [4] => 19279 [5] => 20171 [6] => 19901 [7] => 19278 [8] => 15271 [9] => 9924 [10] => 19917 [11] => 18488 [12] => 21255 [13] => 15849 [14] => 14285 [15] => 14273 [16] => 15269 [17] => 211 )