สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10087' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14276,11138,14292,10688,20103,14271,13795,10397,17162,11531,16449,19910,14341,19893,16658,19280,16668,12379 Array ( [0] => 14276 [1] => 11138 [2] => 14292 [3] => 10688 [4] => 20103 [5] => 14271 [6] => 13795 [7] => 10397 [8] => 17162 [9] => 11531 [10] => 16449 [11] => 19910 [12] => 14341 [13] => 19893 [14] => 16658 [15] => 19280 [16] => 16668 [17] => 12379 )