สินค้าหมด

1,650 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10071' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2292,7065,2017,6740,7480,2297,6736,2290,7478,7071,2295,2293,5681,2296,2288,5267,222,6738 Array ( [0] => 2292 [1] => 7065 [2] => 2017 [3] => 6740 [4] => 7480 [5] => 2297 [6] => 6736 [7] => 2290 [8] => 7478 [9] => 7071 [10] => 2295 [11] => 2293 [12] => 5681 [13] => 2296 [14] => 2288 [15] => 5267 [16] => 222 [17] => 6738 )