สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10048' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7455,5223,6463,11229,22561,2824,2088,6279,7906,6061,22196,5787,5261,4958,7342,6572,11216,18659 Array ( [0] => 7455 [1] => 5223 [2] => 6463 [3] => 11229 [4] => 22561 [5] => 2824 [6] => 2088 [7] => 6279 [8] => 7906 [9] => 6061 [10] => 22196 [11] => 5787 [12] => 5261 [13] => 4958 [14] => 7342 [15] => 6572 [16] => 11216 [17] => 18659 )