สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10048' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1474,11195,3447,10978,5770,4696,20172,23777,15787,10154,23111,2434,24328,22835,19178,8829,24275,9424 Array ( [0] => 1474 [1] => 11195 [2] => 3447 [3] => 10978 [4] => 5770 [5] => 4696 [6] => 20172 [7] => 23777 [8] => 15787 [9] => 10154 [10] => 23111 [11] => 2434 [12] => 24328 [13] => 22835 [14] => 19178 [15] => 8829 [16] => 24275 [17] => 9424 )