สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10048' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10049,16138,20472,1430,262,702,22587,22281,5513,2746,11196,18554,5655,19986,18119,12457,6646,23464 Array ( [0] => 10049 [1] => 16138 [2] => 20472 [3] => 1430 [4] => 262 [5] => 702 [6] => 22587 [7] => 22281 [8] => 5513 [9] => 2746 [10] => 11196 [11] => 18554 [12] => 5655 [13] => 19986 [14] => 18119 [15] => 12457 [16] => 6646 [17] => 23464 )