สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10048' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1417,9761,24065,22831,6794,22093,19482,3438,22480,9175,21672,23853,19696,22115,2376,6789,20268,19719 Array ( [0] => 1417 [1] => 9761 [2] => 24065 [3] => 22831 [4] => 6794 [5] => 22093 [6] => 19482 [7] => 3438 [8] => 22480 [9] => 9175 [10] => 21672 [11] => 23853 [12] => 19696 [13] => 22115 [14] => 2376 [15] => 6789 [16] => 20268 [17] => 19719 )