สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10048' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16131,24462,23645,2387,2708,24126,6249,17837,22188,12480,15725,22807,11195,16117,5641,18558,4954,9211 Array ( [0] => 16131 [1] => 24462 [2] => 23645 [3] => 2387 [4] => 2708 [5] => 24126 [6] => 6249 [7] => 17837 [8] => 22188 [9] => 12480 [10] => 15725 [11] => 22807 [12] => 11195 [13] => 16117 [14] => 5641 [15] => 18558 [16] => 4954 [17] => 9211 )