สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10048' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18963,6456,5908,3018,20285,10145,22061,15889,9196,22751,21696,9366,21667,6445,9166,2850,21024,6063 Array ( [0] => 18963 [1] => 6456 [2] => 5908 [3] => 3018 [4] => 20285 [5] => 10145 [6] => 22061 [7] => 15889 [8] => 9196 [9] => 22751 [10] => 21696 [11] => 9366 [12] => 21667 [13] => 6445 [14] => 9166 [15] => 2850 [16] => 21024 [17] => 6063 )