สินค้าหมด

470 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10046' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20951,2379,13176,6587,7342,11197,10449,22090,20639,6298,9242,10167,6460,10717,2607,3893,6132,4951 Array ( [0] => 20951 [1] => 2379 [2] => 13176 [3] => 6587 [4] => 7342 [5] => 11197 [6] => 10449 [7] => 22090 [8] => 20639 [9] => 6298 [10] => 9242 [11] => 10167 [12] => 6460 [13] => 10717 [14] => 2607 [15] => 3893 [16] => 6132 [17] => 4951 )