สินค้าหมด

2,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10030' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23110,1837,22360,15434,8828,21269,13945,21625,18323,16218,21103,19810,21511,8877,20551,8040,11513,5111 Array ( [0] => 23110 [1] => 1837 [2] => 22360 [3] => 15434 [4] => 8828 [5] => 21269 [6] => 13945 [7] => 21625 [8] => 18323 [9] => 16218 [10] => 21103 [11] => 19810 [12] => 21511 [13] => 8877 [14] => 20551 [15] => 8040 [16] => 11513 [17] => 5111 )