สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10028' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,342,19834,12795,13564,21546,1820,6401,11718,20574,13878,18858,17,8045,138,21582,8991,14086,16974 Array ( [0] => 342 [1] => 19834 [2] => 12795 [3] => 13564 [4] => 21546 [5] => 1820 [6] => 6401 [7] => 11718 [8] => 20574 [9] => 13878 [10] => 18858 [11] => 17 [12] => 8045 [13] => 138 [14] => 21582 [15] => 8991 [16] => 14086 [17] => 16974 )