สินค้าหมด

2,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10007' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10784,6994,3940,22980,2735,12986,18603,2378,21922,7199,1747,21915,13241,11466,18962,3212,19746,1584 Array ( [0] => 10784 [1] => 6994 [2] => 3940 [3] => 22980 [4] => 2735 [5] => 12986 [6] => 18603 [7] => 2378 [8] => 21922 [9] => 7199 [10] => 1747 [11] => 21915 [12] => 13241 [13] => 11466 [14] => 18962 [15] => 3212 [16] => 19746 [17] => 1584 )