สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10003' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22490,13768,17851,22638,9983,9375,15697,7850,13399,16148,19425,13406,22405,11492,16435,22399,19428,5870 Array ( [0] => 22490 [1] => 13768 [2] => 17851 [3] => 22638 [4] => 9983 [5] => 9375 [6] => 15697 [7] => 7850 [8] => 13399 [9] => 16148 [10] => 19425 [11] => 13406 [12] => 22405 [13] => 11492 [14] => 16435 [15] => 22399 [16] => 19428 [17] => 5870 )