สินค้าหมด

249 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9941' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1401,11311,5415,11007,18874,11608,18975,3261,8359,11613,8373,13085,4357,11619,13084,13595,6802,12915 Array ( [0] => 1401 [1] => 11311 [2] => 5415 [3] => 11007 [4] => 18874 [5] => 11608 [6] => 18975 [7] => 3261 [8] => 8359 [9] => 11613 [10] => 8373 [11] => 13085 [12] => 4357 [13] => 11619 [14] => 13084 [15] => 13595 [16] => 6802 [17] => 12915 )