สินค้าหมด

249 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9941' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12863,4070,19105,9921,20187,4035,1385,6449,3326,4359,11616,2833,18978,17296,1351,7770,18976,13086 Array ( [0] => 12863 [1] => 4070 [2] => 19105 [3] => 9921 [4] => 20187 [5] => 4035 [6] => 1385 [7] => 6449 [8] => 3326 [9] => 4359 [10] => 11616 [11] => 2833 [12] => 18978 [13] => 17296 [14] => 1351 [15] => 7770 [16] => 18976 [17] => 13086 )