สินค้าหมด

249 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9941' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17294,18977,18979,11433,5097,9318,2508,12762,5091,13594,9786,20187,4848,9796,8365,6250,6410,1401 Array ( [0] => 17294 [1] => 18977 [2] => 18979 [3] => 11433 [4] => 5097 [5] => 9318 [6] => 2508 [7] => 12762 [8] => 5091 [9] => 13594 [10] => 9786 [11] => 20187 [12] => 4848 [13] => 9796 [14] => 8365 [15] => 6250 [16] => 6410 [17] => 1401 )