มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Soft Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9914' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8730,10563,10829,8760,11086,10753,10547,9901,8736,19967,8758,8744,11094,20953,8737,8756,8747,8724 Array ( [0] => 8730 [1] => 10563 [2] => 10829 [3] => 8760 [4] => 11086 [5] => 10753 [6] => 10547 [7] => 9901 [8] => 8736 [9] => 19967 [10] => 8758 [11] => 8744 [12] => 11094 [13] => 20953 [14] => 8737 [15] => 8756 [16] => 8747 [17] => 8724 )