สินค้าหมด

2,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9892' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8748,8760,9894,9898,8736,20947,8745,11095,10753,9915,11087,8727,8753,11092,9908,19967,9902,11089 Array ( [0] => 8748 [1] => 8760 [2] => 9894 [3] => 9898 [4] => 8736 [5] => 20947 [6] => 8745 [7] => 11095 [8] => 10753 [9] => 9915 [10] => 11087 [11] => 8727 [12] => 8753 [13] => 11092 [14] => 9908 [15] => 19967 [16] => 9902 [17] => 11089 )