สินค้าหมด

DIY

55 BAHT

โมเดลกระดาษ IP-0501,DR-0501

สร้างโมเดล 3D ของ Dr. แว่น และ I-pong ให้สนุกกันเถอะ ! 

q select pid from dex_product where pid<>'967' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,966,367,2720,950,2466,368,958,2841,949,2819,965,361,963,940,2717,372,369,941 Array ( [0] => 966 [1] => 367 [2] => 2720 [3] => 950 [4] => 2466 [5] => 368 [6] => 958 [7] => 2841 [8] => 949 [9] => 2819 [10] => 965 [11] => 361 [12] => 963 [13] => 940 [14] => 2717 [15] => 372 [16] => 369 [17] => 941 )