สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9616' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11300,11296,11295,11949,15611,11951,11299,11297,11163,11293,11164,11945,18184,11302,2309,11944,14356,11291 Array ( [0] => 11300 [1] => 11296 [2] => 11295 [3] => 11949 [4] => 15611 [5] => 11951 [6] => 11299 [7] => 11297 [8] => 11163 [9] => 11293 [10] => 11164 [11] => 11945 [12] => 18184 [13] => 11302 [14] => 2309 [15] => 11944 [16] => 14356 [17] => 11291 )