สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9616' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11296,11164,11945,11299,11294,11291,11293,11298,11949,11301,11946,11292,11162,15611,11947,3091,11302,224 Array ( [0] => 11296 [1] => 11164 [2] => 11945 [3] => 11299 [4] => 11294 [5] => 11291 [6] => 11293 [7] => 11298 [8] => 11949 [9] => 11301 [10] => 11946 [11] => 11292 [12] => 11162 [13] => 15611 [14] => 11947 [15] => 3091 [16] => 11302 [17] => 224 )