สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9586' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13874,20383,22900,14003,2180,24931,22671,23536,5010,24478,4411,10604,20570,13769,16192,22625,5121,5195 Array ( [0] => 13874 [1] => 20383 [2] => 22900 [3] => 14003 [4] => 2180 [5] => 24931 [6] => 22671 [7] => 23536 [8] => 5010 [9] => 24478 [10] => 4411 [11] => 10604 [12] => 20570 [13] => 13769 [14] => 16192 [15] => 22625 [16] => 5121 [17] => 5195 )