มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9567,23447,14150,14861,18769,5154,17348,19844,9542,5148,9561,18770,19683,19843,16231,9553,13459,21281 Array ( [0] => 9567 [1] => 23447 [2] => 14150 [3] => 14861 [4] => 18769 [5] => 5154 [6] => 17348 [7] => 19844 [8] => 9542 [9] => 5148 [10] => 9561 [11] => 18770 [12] => 19683 [13] => 19843 [14] => 16231 [15] => 9553 [16] => 13459 [17] => 21281 )