สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9425' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20129,3670,20173,21621,24586,20123,1750,2604,4968,6270,9181,10393,24677,11257,24435,1329,22723,23097 Array ( [0] => 20129 [1] => 3670 [2] => 20173 [3] => 21621 [4] => 24586 [5] => 20123 [6] => 1750 [7] => 2604 [8] => 4968 [9] => 6270 [10] => 9181 [11] => 10393 [12] => 24677 [13] => 11257 [14] => 24435 [15] => 1329 [16] => 22723 [17] => 23097 )