พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features outro theme of anime series "Monsuno."

q select pid from dex_product where pid<>'9378' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10755,14567,10765,10857,9161,5513,8275,17834,2812,4965,7833,19703,3911,3198,2887,3144,21616,12473 Array ( [0] => 10755 [1] => 14567 [2] => 10765 [3] => 10857 [4] => 9161 [5] => 5513 [6] => 8275 [7] => 17834 [8] => 2812 [9] => 4965 [10] => 7833 [11] => 19703 [12] => 3911 [13] => 3198 [14] => 2887 [15] => 3144 [16] => 21616 [17] => 12473 )