พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme of theatrical anime "TOWANOQUON" created by an anime studio Bones. Sung by LAZY.

q select pid from dex_product where pid<>'9372' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22939,5253,1413,3912,12488,22808,3354,15831,12972,9252,9299,16123,18620,11002,20905,217,21917,2715 Array ( [0] => 22939 [1] => 5253 [2] => 1413 [3] => 3912 [4] => 12488 [5] => 22808 [6] => 3354 [7] => 15831 [8] => 12972 [9] => 9252 [10] => 9299 [11] => 16123 [12] => 18620 [13] => 11002 [14] => 20905 [15] => 217 [16] => 21917 [17] => 2715 )