สินค้าหมด

1,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9314' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10502,11734,9996,10000,20047,11733,15822,20045,9995,20042,11729,18681,10692,11736,20049,10497,18677,22211 Array ( [0] => 10502 [1] => 11734 [2] => 9996 [3] => 10000 [4] => 20047 [5] => 11733 [6] => 15822 [7] => 20045 [8] => 9995 [9] => 20042 [10] => 11729 [11] => 18681 [12] => 10692 [13] => 11736 [14] => 20049 [15] => 10497 [16] => 18677 [17] => 22211 )