สินค้าหมด

2,250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9312' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10692,18675,18680,19621,20049,9999,18672,10499,18677,11732,11733,10497,20047,11735,9315,21869,11729,9316 Array ( [0] => 10692 [1] => 18675 [2] => 18680 [3] => 19621 [4] => 20049 [5] => 9999 [6] => 18672 [7] => 10499 [8] => 18677 [9] => 11732 [10] => 11733 [11] => 10497 [12] => 20047 [13] => 11735 [14] => 9315 [15] => 21869 [16] => 11729 [17] => 9316 )