สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9284' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20152,17916,5857,6846,9282,3404,9488,3923,22446,6441,24846,24937,3411,8614,5065,13057,8578,10301 Array ( [0] => 20152 [1] => 17916 [2] => 5857 [3] => 6846 [4] => 9282 [5] => 3404 [6] => 9488 [7] => 3923 [8] => 22446 [9] => 6441 [10] => 24846 [11] => 24937 [12] => 3411 [13] => 8614 [14] => 5065 [15] => 13057 [16] => 8578 [17] => 10301 )