สินค้าหมด

3,600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9275' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17675,1121,3055,434,10723,433,21202,1108,5058,432,1120,3592,927,3407,21211,223,20153,9601 Array ( [0] => 17675 [1] => 1121 [2] => 3055 [3] => 434 [4] => 10723 [5] => 433 [6] => 21202 [7] => 1108 [8] => 5058 [9] => 432 [10] => 1120 [11] => 3592 [12] => 927 [13] => 3407 [14] => 21211 [15] => 223 [16] => 20153 [17] => 9601 )