พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Contains the intro & outro theme songs to the anime "Shin Getter Robo."

q select pid from dex_product where pid<>'9258' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9157,1427,20073,1494,22626,10896,4218,22097,20858,6507,10231,8258,7810,6869,9925,20913,6066,4148 Array ( [0] => 9157 [1] => 1427 [2] => 20073 [3] => 1494 [4] => 22626 [5] => 10896 [6] => 4218 [7] => 22097 [8] => 20858 [9] => 6507 [10] => 10231 [11] => 8258 [12] => 7810 [13] => 6869 [14] => 9925 [15] => 20913 [16] => 6066 [17] => 4148 )