สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9110' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20569,19676,16320,8831,16221,16215,23538,22905,23892,18309,13885,21260,2180,1851,16212,25098,5949,10436 Array ( [0] => 20569 [1] => 19676 [2] => 16320 [3] => 8831 [4] => 16221 [5] => 16215 [6] => 23538 [7] => 22905 [8] => 23892 [9] => 18309 [10] => 13885 [11] => 21260 [12] => 2180 [13] => 1851 [14] => 16212 [15] => 25098 [16] => 5949 [17] => 10436 )