สินค้าหมด

120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8857' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19121,7250,23180,5694,3400,8578,3403,13155,3615,8618,8547,11446,20064,22720,9240,24061,8577,10543 Array ( [0] => 19121 [1] => 7250 [2] => 23180 [3] => 5694 [4] => 3400 [5] => 8578 [6] => 3403 [7] => 13155 [8] => 3615 [9] => 8618 [10] => 8547 [11] => 11446 [12] => 20064 [13] => 22720 [14] => 9240 [15] => 24061 [16] => 8577 [17] => 10543 )