สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8831' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22694,18298,12436,16206,10437,22689,24548,2198,13545,23538,17856,50,2207,23109,18717,4873,18653,51 Array ( [0] => 22694 [1] => 18298 [2] => 12436 [3] => 16206 [4] => 10437 [5] => 22689 [6] => 24548 [7] => 2198 [8] => 13545 [9] => 23538 [10] => 17856 [11] => 50 [12] => 2207 [13] => 23109 [14] => 18717 [15] => 4873 [16] => 18653 [17] => 51 )