สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8792' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6272,22188,21704,3531,10145,22146,6646,22749,10229,21714,1358,23554,8282,18941,18946,16367,3827,2888 Array ( [0] => 6272 [1] => 22188 [2] => 21704 [3] => 3531 [4] => 10145 [5] => 22146 [6] => 6646 [7] => 22749 [8] => 10229 [9] => 21714 [10] => 1358 [11] => 23554 [12] => 8282 [13] => 18941 [14] => 18946 [15] => 16367 [16] => 3827 [17] => 2888 )