มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

This item is limited to 1 per household.
Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Masked Rider Build], [Soft Vinyl Figure of Kamen Rider Building Octopus Light Form] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 17.3 x 8.5 x 4 cm / 70g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8763' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9914,8736,11094,8762,8755,8744,20947,8732,11093,9895,8760,8758,9893,11092,8726,22456,8743,9903 Array ( [0] => 9914 [1] => 8736 [2] => 11094 [3] => 8762 [4] => 8755 [5] => 8744 [6] => 20947 [7] => 8732 [8] => 11093 [9] => 9895 [10] => 8760 [11] => 8758 [12] => 9893 [13] => 11092 [14] => 8726 [15] => 22456 [16] => 8743 [17] => 9903 )