มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

This item is limited to 1 per household.
Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Masked Rider Build], [Soft Vinyl Figure of Kamen Rider Building Octopus Light Form] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 17.3 x 8.5 x 4 cm / 70g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8763' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19967,13157,10829,8722,8753,8745,8764,20947,11093,8733,9910,8761,8724,10563,10830,8754,9912,9913 Array ( [0] => 19967 [1] => 13157 [2] => 10829 [3] => 8722 [4] => 8753 [5] => 8745 [6] => 8764 [7] => 20947 [8] => 11093 [9] => 8733 [10] => 9910 [11] => 8761 [12] => 8724 [13] => 10563 [14] => 10830 [15] => 8754 [16] => 9912 [17] => 9913 )