มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Masked Rider Build], [Soft Vinyl figure of [Kamen Rider Build Key Dragon Form]] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 9 x 3 cm / 66g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8760' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11092,23458,22457,9898,10547,8746,9910,10830,17677,9895,8731,11094,10232,8728,8726,9916,11086,10562 Array ( [0] => 11092 [1] => 23458 [2] => 22457 [3] => 9898 [4] => 10547 [5] => 8746 [6] => 9910 [7] => 10830 [8] => 17677 [9] => 9895 [10] => 8731 [11] => 11094 [12] => 10232 [13] => 8728 [14] => 8726 [15] => 9916 [16] => 11086 [17] => 10562 )