มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Masked Rider Build], [Soft Vinyl figure of [Kamen Rider Build Key Dragon Form]] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 9 x 3 cm / 66g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8760' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20953,8739,8761,10563,8737,8753,8733,8748,9898,17703,22015,8726,8731,8762,11093,10559,22815,9895 Array ( [0] => 20953 [1] => 8739 [2] => 8761 [3] => 10563 [4] => 8737 [5] => 8753 [6] => 8733 [7] => 8748 [8] => 9898 [9] => 17703 [10] => 22015 [11] => 8726 [12] => 8731 [13] => 8762 [14] => 11093 [15] => 10559 [16] => 22815 [17] => 9895 )