สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8754' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10232,8738,11088,11087,11095,11086,8748,11089,8728,9907,9905,19967,8743,11094,10560,23458,8753,8724 Array ( [0] => 10232 [1] => 8738 [2] => 11088 [3] => 11087 [4] => 11095 [5] => 11086 [6] => 8748 [7] => 11089 [8] => 8728 [9] => 9907 [10] => 9905 [11] => 19967 [12] => 8743 [13] => 11094 [14] => 10560 [15] => 23458 [16] => 8753 [17] => 8724 )