สินค้าหมด

1,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8705' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14999,18848,15638,10678,14025,17938,14984,20326,18830,3185,12929,18485,17944,12612,19452,4173,18478,17925 Array ( [0] => 14999 [1] => 18848 [2] => 15638 [3] => 10678 [4] => 14025 [5] => 17938 [6] => 14984 [7] => 20326 [8] => 18830 [9] => 3185 [10] => 12929 [11] => 18485 [12] => 17944 [13] => 12612 [14] => 19452 [15] => 4173 [16] => 18478 [17] => 17925 )