สินค้าหมด

1,200 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'8580' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3925,9483,10016,4011,21405,21460,22452,3076,4294,17930,8855,22446,8615,8600,3615,8859,11574,10295 Array ( [0] => 3925 [1] => 9483 [2] => 10016 [3] => 4011 [4] => 21405 [5] => 21460 [6] => 22452 [7] => 3076 [8] => 4294 [9] => 17930 [10] => 8855 [11] => 22446 [12] => 8615 [13] => 8600 [14] => 3615 [15] => 8859 [16] => 11574 [17] => 10295 )